Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary Negotiable (USD)
Occupation Sales Support - Document (English Speaker)
Business Overall
Job detail To perform the delivery job and documentation in domestic trading
Location Ho Chi Minh City  
Salary 1,200 USD (Negotiable) (USD)
Occupation Accounting Manager
Business Accounting Industry
Job detail
Location Ho Chi Minh City  
Salary ~600 (USD)
Occupation Back Office Staff
Business Trading
Job detail ◆Document control -Make/Review/Manage contract with client/suppliers and Make/Review/Manage documents related to banking and custom ◆Process controlbetween supplier and client ◆Basic accounting task -Control petty-cash/payment, put data, collect invoice ◆Report to HQ and VN Manager
Location Hanoi  
Salary 900USD (USD)
Occupation 【Attractive Salary】Assistant
Business Trading
Job detail
Location Hanoi  
Salary ~1,500 (USD)
Occupation 【New Setting Up】ADMINISTRATION MANAGER
Business Manufacturing(Electrical,Electronic & Precision)
Job detail Administration work ◆Counter task for Industrial park, construction companies, Consulting companies, HR agencies, administrative bodies and so on ◆Support for Japanese staffs such as Translation/Interpretation, arranging schedule, apartment, WP ◆Manage&Purchase office equipment/material ◆Document control ◆Make/Review contract HR task ◆Recruitment -Make recruitment plan,Interview,Personnel management ◆Calculate salary and insurance※ ◆Manage attendance ◆Manage labor union Accounting ◆Manage cash ◆Manage accounts receivable and accounts payable※ ◆Settlement ※ ※Accounting firm will support, so have to cooperate with them
Location Ha Nam  
Salary Negotiable (USD)
Occupation Accounting Staff
Business Manufacturing
Job detail - Following up AIR &AIP - Following up fixed assets, inventory and other support activities - Assist leader in other tasks.
Location Hung yen  
Salary 700USD (USD)
Occupation Sales Administration
Business Real Estate
Job detail ◆Document control ・Make/Review/Manage corporate contract and individual contract ◆Customer support ・Catching phone calling ・Handle complains ・Answering inquiry ◆Contact suppliers ◆Collaborate with Japanese Sales ◆Support Vietnamese Assistant Manager
Location Hanoi  
Salary 1,500USD +++ (USD)
Occupation Secretary
Business Overall
Job detail Discuss in the interview
Location  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Trợ lý tuyển dụng
Business Sản xuất (ô tô )
Job detail ◆ Đào tạo ・ Giám sát, tư vấn, đào tạo và hướng dẫn nhân viên bộ phận tuyển dụng và tất cả các đồng nghiệp khác về kỹ năng tuyển dụng, kiến ​​thức và phương pháp tuyển dụng ◆ Tuyển dụng Mangaerment ・ Phát triển và giám sát việc thực hiện chiến lược tuyển dụng của công ty. ・ Xây dựng và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết. ・ Phỏng vấn các ứng cử viên tiềm năng và bổ nhiệm nhân viên thích hợp trong các phòng ban có liên quan. ・Đảm bảo rằng các nhu cầu nhân sự được đáp ứng và quy trình tuyển dụng và tuyển chọn hoạt động hiệu quả với kết quả mong đợi. ◆ Xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng ・ Giám sát các quy trình của tất cả các hoạt động xây dựng thương hiệu của nhà tuyển dụng nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo cho tất cả các vị trí tuyển dụng bên trong và bên ngoài. ◆ Tuân thủ / Hành vi gian lận ・ Thực hiện và tuân thủ các chính sách của Công ty để đảm bảo công ty không có vi phạm, không tham nhũng. ◆ Ngân sách ・ Chỉ đạo, kiểm soát việc chuẩn bị và duy trì ngân sách để đảm bảo ngân sách được đáp ứng phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. ◆ An toàn Manamgement ・ Kiểm soát và thực hiện mọi chính sách và thủ tục cần thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, 3S bao gồm cả chữa cháy trong phòng tuyển dụng
Location Hai Phong  
Salary Negotiable (USD)
Occupation Accounting staff
Business Manufacturing
Job detail -planning of business profit and loss plan, and grasp performance expected -planning of monthly income, and manage the budget and actual of expenses -Promotion of the cost estimate of the product, the actual variance analysis and improvement by grasp of the cost -report to manager
Location Ho Chi Minh City  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search