Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary 800~1,000 (USD)
Occupation Assistant
Business Overall
Job detail ◆Support for Japanese GD. ◆Collect and register members who will take training program based on clients request ◆Prepare the material for education program ◆Coordinate the training program ◆Be facilitator in training ◆Collect feedback from the members who took training program ◆Contact the person in charge and instructor to arrange the schedule, cordi ◆General Affair task
Location Hanoi  
Salary Thỏa thuận (USD)
Occupation Phiên dịch cho phòng hành chính nhân sự
Business Overall
Job detail ◆ Dịch tài liệu ◆ Dịch trong cuộc họp ◆ Công việc hành chính chung ◆ Hỗ trợ nhân viên người Nhật
Location Hung yen  
Salary ~1,500USD (USD)
Occupation GA&HR Assistant Manager
Business Sân Xuất
Job detail <Nân sự> -Xây dựng Nội quy lao động và đảm bảo tính tuân thủ nội quy lao đọng -Xây dựng hệ thống thang bảng lương, đánh giá tăng lương -Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo -Theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động. -Tính lương , thưởng, tính PIT, làm báo cáo PIT cho toàn thể nhân viên (Bao gồm Việt và ngươi nước ngoài.) -Quản lý các chế độ bảo hiểm cã hội và làm các báo cáo bảo hiểm với cơ quan BHXH. Làm báo cáo tình sừ dụng lao động -Hỗ trợ Trưởng phòng người Nhật Ban GD trong việc phổ biến nội quy chính sách tới các nhân viên & bảo đảm các chính sách được thực hiện đúng quy định. <Hành Chính> -Quản lý các công việc liên quan đến hành chính: Quản lý sử dụng xe công ty , tạp vụ, bếp ăn, tình hình ra vào công ty, quản lý đồng phục,, văn phòng phâm -Phụ trách và tham gia các sự kkieejn tổ chức trong năm tại Công ty, phụ trách các vấn đề liên quan đến các hoạt động tập thể, công đoàn , phúc lợi của công ty -Quản lý việc xin cấp giấy phep lao động , thẻ tạm trú, xin VISA
Location Hung yen  
Salary 500~700USD (USD)
Occupation Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Business Overall
Job detail -Thực hiện chấm công, tính lương ,thường, soạn thảo hợp đồng lao động. -Thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội -Quản lý hồ sơ nhân sự -Báo cáo tới trưởng bộ phân
Location Hung yen  
Salary
Occupation HR MANGER/HRマネージャー
Business IT
Job detail ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆採用業務 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Location Hanoi  
Salary 700USD~800USD (USD)
Occupation HR STAFF/人事スタッフ
Business IT
Job detail ◆Responsible for recruitment ◆Personnel management ◆Operate personnel evaluation <日本語> ◆スタッフの採用 ◆人事労務管理 ◆人事評価
Location Hanoi  
Salary 1,000-1,500USD (USD)
Occupation CHIEF ACCOUNTANT
Business Overall
Job detail ◆Manage accounting tasks ◆Handle full spectrum of financial and cost accounting role ◆Be responsible for day to day finance and accounts operations. ◆Be responsible for PIT, CIT & Internal/external Audit. ◆GA tasks etc...
Location Hanoi  
Salary 1,500USD (USD)
Occupation Trưởng phòng hành chính nhân sự
Business IT
Job detail
Location Hanoi  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Kế toán
Business ----
Job detail · Soạn thảo sổ kế toán, báo cáo tài chính · Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán viên để duy trì giải pháp quản lý tài chính hiệu quả nhất, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan. ·Quản lý tiền mặt · Đề xuất, soạn thảo, thực hiện các chiến lược quản lý tài chính của Công ty · Theo dõi, đề xuất cơ cấu vốn phù hợp · Định kỳ theo dõi, quản lý tài sản - nợ .
Location  
Salary Đàm phán (USD)
Occupation Nhân viên hành chính
Business Overall
Job detail ・Hỗ trợ và làm các công việc hành chính có liên quan đến nhân viên công ty. ・Điều phối và hỗ trợ thực hiện các công việc tiếp nhận thông tin; tổ chức và sắp xếp các buổi họp của công ty. ・Phụ trách liên lạc, trao đổi thông tin, làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước. ・Tuân thủ các quy định khi làm hợp đồng giấy tờ.
Location Hanoi  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search