Job search

Job search

Search criteria
Keyword Job ID
Occupation
Location
Search results

Salary 1,000USD (USD)
Occupation Customer Support
Business Others
Job detail ●Translate documents and manual ●Manage the progress ●Operate the translating system ●Interpret for client and Japanese staff ●Responsible for Making good relationship with client in Vietnam ●Responsible for supporting task related to Vietnam
Location Hanoi  
Salary 900USD~1,000USD (USD)
Occupation Interpreter
Business Manufacturing
Job detail ◆Supporting Japanese ◆Interpreting and translating documents ◆General affair task
Location Hanoi  
Salary 800 - 1,000USD (USD)
Occupation Senior Application Engineer
Business Manufacturing
Job detail ◆Supporting CAD operation. ◆Responsibe for information system&infrastructure operations ◆System management operations. ◆Team Managiment
Location Hanoi  
Salary 600USD (USD)
Occupation CAD SENIOR ENGINEER
Business Overall
Job detail ◆Designing steel for clients in Japan ◆Getting clients' requirement
Location Hanoi  
Salary 400 - 1,000USD (USD)
Occupation WEB DESIGNER
Business WEB DESIGNER
Job detail ◆Updating HP and FB ◆Edting HP to attract the customers ◆Making marketing plan with sales team
Location Hanoi  
Salary 600USD (USD)
Occupation Service Engineer
Business Manufacturing
Job detail ◆Caring existing customer ◆Providing mentainance service ◆Train the staff in distributer
Location Hanoi  
Salary 800 - 1,100USD (USD)
Occupation Assistant/アシスタント
Business Assistant
Job detail ◆Manage and control office ◆Manage VAT and accounting stuffs ◆Recruitment ◆Personal Management ◆Communicate with local suppliers ◆備品管理 ◆VATインヴォイス管理 ◆経費管理 ◆会計書類準備 ◆採用スクリーニング、応募者管理 ◆労務管理(労働契約書、試用契約書、勤怠) ◆各業者とのやりとり  
Location Hanoi  
Salary 700USD (USD)
Occupation IT Communicator
Business IT Communicator
Job detail ◆Translating documents and products ◆Interpreting
Location  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Phó phòng pháp chế
Business ----
Job detail · Hỗ trợ trưởng phòng trong hoạt động tư vấn pháp luật, tuân thủ quy định pháp luật cũng như giải quyết tranh chấp. · Các hoạt động tư vấn pháp lý cho các phòng ban của công ty theo yêu cầu · Cập nhật, giám sát việc ban hành và/hoặc sửa đổi các quy định pháp luật liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty; xem xét nội quy của công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật. · Xử lý và kiểm soát khiếu nại, tranh chấp. · Giám sát hoạt động rửa tiền, các hoạt động gian lận, giao dịch với bên liên quan.
Location  
Salary thỏa thuận (USD)
Occupation Chuyên gia xúc tiến thương mại
Business ----
Job detail · Soạn thảo chính sách, thực hiện các chiến lược xúc tiến kinh doanh, trong đó có định hướng khách hàng, phương pháp tiếp cận khách hàng, chiến lược marketing; tư vấn về chính sách / kế hoạch chăm sóc khách hàng. · Giám sát hoạt động bán hàng của các chi nhánh, báo cáo về doanh thu, con số lợi nhuận. · Hỗ trợ các chi nhánh theo yêu cầu. · Giải quyết khiếu nại của khách hàng. · Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các điểm bán hàng.
Location  

Registration

Register now and get personalized job notifications and career advice from our consultants. If you don't have time to fill out a registration form, please send us your resume directly by attaching it online.

Job search